ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 

สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้การนำของนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม ประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

ได้ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริประกอบด้วย

1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง อำเภอไทรโยค 
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี 
3.ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค อำเภอสังขละบุรี 
4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ อำเภอสังขละบุรี 
5.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย อำเภอไทรโยค 
โดยมีนายมานพ หนูสอน  ผู้ตรวจราชการกรมประมง ร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน ประกอบด้วย การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดความรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ  รวมถึงโภชนาการ ด้านการแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทสัตว์น้ําให้นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ให้โรงเรียนมีกองทุนหมุนเวียนที่ได้จาก การจําหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อนํามาใช้ในการบริหารงานด้านการประมงภายในโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำอย่างถูกวิธี
และเพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดการขยายผล ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปสู่ชมชนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ การถนอมอาหาร และหลักโภชนาการสัตว์น้ำ

ผลการดำเนินงาน นอกจากสนับสนุนปัจจัยการผลิต  การถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วยังสามารถเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดการขยายผล ไปสู่ชุมชนผลที่ได้รับทุกกิจกรรม ผลผลิตสัตว์เพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียน ผลผลิตปลาที่ได้จากาการเลี้ยง จะใช้วิธีทยอยจับ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนอาหารกลางวันฯ และใช้ประโยชน์ในเชิงเป็น แหล่งเรียนรู้นักเรียน และชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านการประม...  108   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุท...  107  จังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ...  88  ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงทุกประเ...  83  ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติ ในช่วงฤ...  81  องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกาญจนบุ...  80  การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านระบบ APD เพื่อมุ่งเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเล จั...  75  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator : FC) ประช...  73  โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี   65  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ป...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000    fpo-kanchanaburi@dof.in.th   034564302   034564302