ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง (แปลงปี 2564) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่1 /2565

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง (แปลงปี 2564) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่1 /2565 

ประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
ได้จัดให้มีการประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง (แปลงปี 2564) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่1 /2565 การประชุมการจัดทำแผนพัฒนารายแปลง (แปลงปี /2564)โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี และออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายแปลง จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายผลผลิต แผนการพัฒนาองค์ความรู้ แผนสนับสนุนปัจจัยการผลิต แผนส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการวางแผนการตลาดเพื่อเชื่อมโยงและกระจายสินค้า แผนยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม แผนการติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดความสำเร็จภาพรวมของโครงการ รวมถึงขอมติเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการแปลงภาคราชการและภาคเอกชนแทน คนเก่าที่เกษียณอายุราชการ นอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดทำข้อมูล BCG Value Chain ด้านประมงของตังหวัด(ปลานิลในกระชัง) BCG Model 

มีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 30 รายประกอบด้วยสมาชิกเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง กลุ่มแปลงใหญ่ปลาทับทิมแม่น้ำเมืองกาญจนบุรี  พร้อมด้วยดร. ธัญวภณ ยิ่งประ
เสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ผศ.ดร.วราห์ เทพาหุดีย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผศ. พาขวัญ  ทองรักษ์ คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผศ.ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมจัดทำแผนในครังนี้ด้วย โดยมี นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เป็นเลขานุการในการประชุม ดังกล่าว 

ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะสรุปผลการจัดประชุมและรายงานกรมประมงทราบต่อไป การประชุมครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop   186   ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop   185  ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง (แปลงปี 2564) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สั...  157  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง   91  ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และพระราชกำหนดการประม...  86  ตรวจสอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพัน...  79  กิจกรรมประมงโรงเรียนภายใต้โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพร...  78  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator : FC) ประช...  77  ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม...  76  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุท...  76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000    fpo-kanchanaburi@dof.in.th   034564302   034564302