งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-22  |   ข่าววันที่: 2021-03-22 |  อ่าน: 1,127 ครั้ง
 

22 มีนาคม 64 เวลา 10.00 น.
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานฯ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายมนตรี เชื้อใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นายอัครภัทร วอนเพียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นายพิเชฐ เจริญพร ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมจำนวนมาก ณ  ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 9 ตำบลวังด้ง  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือที่เรียกว่า งานวัน Field Day เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ การจัดงาน Field day ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดงาน Field day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ที่เหมาะสมของเกษตรกร

สำหรับการจัดงานวัน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 9 ตำบลวังด้ง  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของคุณพิเชฐ เจริญพร เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เน้นหนักใน เรื่องเกษตรผสมผสาน โดยจัดสถานีเรียนรู้ จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย
 1. สถานีเรียนรู้ : น้ำลดตอผุด (ระบบการให้น้ำในไร่นา)
 2. สถานีเรียนรู้ : ดินจ๋าปุ๋ยมาแล้วจ๊ะ (การปรับปรุงบำรุงดิน)
 3. สถานีเรียนรู้ : พืชปลอดภัย ใครทำได้? (การขยายพันธุ์พืชและการผลิตพืชปลอดภัย)
4. สถานีเรียนรู้ : ฝนตกขี้หมูไหล คนเลี้ยงไก่มาเจอกัน (การผลิตปศุสัตว์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
 5. สถานีเรียนรู้ : ป ปลา แปรรูป (สัตว์น้ำเศรษฐกิจ)
 
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
นำโดย นายวรรณนัฑ หิรัญชุญหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเครือข่ายเกษตรกร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดกิจกรรมการสาธิตการแปรรูปใช้ นวัตกรรมสมัยใหม่ในเพิ่มผลผลิต และอปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี  นิทรรศการตลาดเกษตรกร และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ SF/ YSF และร้านค้าต่างๆ

 Tags

  •  บทความ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000