การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ. 2558

*********************

                   พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 บทบัญญัติในหมวด 2 การบริหารจัดการด้านการประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอยู่ในภาวะที่เหมาะสม และสามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยให้กรมประมงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีบทบัญญัติปรากฏตามมาตรา 25 ดังนี้

มาตรา 25  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ำภายในที่จับสัตว์น้ำในเขตประมงน้ำจืดหรือเขตประมงทะเลชายฝั่ง ให้กรมประมงดำเนินการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้

                   (1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดทำนโยบายตามมาตรา 19 (1) (กำหนดนโยบายการพัฒนาการประมงในน่านน้ำไทยให้สอดคล้องกับปริมาณของทรัพยากรสัตว์น้ำ และขีดความสามารถในการทำการประมง โดยคำนึงถึงจุดอ้างอิงเป็นสำคัญ)

                   (2) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด

                   (3) ให้คำปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าว

                   (4) เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำ                    

                   เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558    กรมประมงได้มีประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ. 2558ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ำภายในที่จับสัตว์น้ำในเขตประมงน้ำจืดหรือเขตประมงทะเลชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าว โดยให้รับขึ้นทะเบียนการจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ดังนี้

 

คุณสมบัติของชุมชนประมงท้องถิ่นที่จะขอจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรประมงท้องถิ่น พ.ศ. 2558

               1. ชุมชนประมงท้องถิ่น หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด ที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประมงร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันหรือทำกิจกรรมร่วมกัน มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้

               2. มีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 7 คนโดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน

               3. สมาชิกขององค์กร ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

               4. สมาชิกขององค์กร ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพการประมง และมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพการประมงอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนประมงท้องถิ่นนั้น

การขอขึ้นทะเบียน

               1. การขอขึ้นทะเบียน ให้องค์กรหนึ่งมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้เพียงหนึ่งจังหวัด

               2. ให้กรรมการดำเนินงานขององค์กรที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนร่วมกันยื่นคำขอ ตามแบบคำขอขึ้นทะเบียน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานประมงจังหวัดในเขตพื้นที่ที่องค์กรนั้นตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านทางสำนักงานประมงอำเภอ เพื่อส่งต่อให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการ

               3. กรณีองค์กรที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้ผู้แทนตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ยื่นคำขอ

เอกสารและหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน

               (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

               (๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล

               (๓) เอกสารแสดงประวัติโดยย่อขององค์กร การจัดตั้ง วันเดือนปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์ที่จัดตั้ง พร้อมด้วยระเบียบหรือข้อบังคับ กรณีเป็นคณะบุคคลหรือองค์กรอื่น

               (๔) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานในปัจจุบัน

               (๕) บัญชีรายชื่อสมาชิก

สิทธิของชุมชนประมงท้องถิ่น

               ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

               (1) รวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมอาชีพการประมง การจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาจัดทำนโยบายพัฒนาการประมงในน่านน้ำไทยให้สอดคล้องกับปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำและขีดความสามารถในการทำการประมงตามมาตรา 16 (1)

               (2) พิจารณาและเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการประมงหรือการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ในที่จับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรืออธิบดี

               (3) ออกประกาศตามมาตรา 6 มาตรา 45 มาตรา 50 และมาตรา 51

               (4) ดำเนินการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   372   จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 256...  215  นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17ตรวจราชการและขับเคลื...  170  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/...  155  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการป...  123  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...  115  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สม...  112  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย...  100  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสม...  95  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมราชช...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

     335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000    fpo_phetchabun@fisheries.go.th   056-721477   056-722454   แฟนเพจ