โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) 

ข่าวส่งเสริมอาชีพด้านการประมง


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

หลักการและความเป็นมา

        ตามที่คณะรัฐมนตรมีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 (คทช.) โดยมีเหตุผลเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่ง คทช. มีนโยบายจัดที่ดินให้ผู้ยากไร้ โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นกลุ่มหรือชุมชน ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อร่วมกันบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งกรมประมงได้มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงให้แก่เกษตรกรในพื้นเป้าหมาย 

        สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร เพื่อเข้ารวมโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 จนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ  ตำบลตะเบาะ ตำบลน้ำร้อน และตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์   ป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร ตำบลวังชมภู และตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  และ ป่าวังโป่ง-ป่าชนแดน-ป่าวังกำแพง ตำบลชนแดน ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน และตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  ทังนี้สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ ให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่
           2. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และใช้บริโภคในครัวเรือน
           3. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน

         

 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการประมงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 

จัดอบรมแปรรูปปลาดุก เพิ่มมูลค่าและช่องทางการจำหน่าย แก่สมาชิกสหกรณ์ คทช.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • รับแจ้งการครอบครองสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์น้ำ  ตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES (ตามบัญชีหมายเลข 2 เพิ่มเติม)  จำนวน 18 รายการ  รับแจ้งการครอบครองสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์น้ำ  ตามบัญชีท้... จำนวนผู้อ่าน 439  ขายทอดตลาดเครื่องมือประมงของกลาง ขายทอดตลาดเครื่องมือประมงของกลาง  จำนวนผู้อ่าน 225 จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2566  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย... จำนวนผู้อ่าน 205 ประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2566  ประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน... จำนวนผู้อ่าน 113 ร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมลงนามถวายพระพร  จำนวนผู้อ่าน 90 การทำการประมง ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน(ฤดูน้ำแดง) ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566 การทำการประมง ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน(ฤดูน้ำแดง) ในพื้นที่... จำนวนผู้อ่าน 88 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร สาขาประมง ปี 2565 และแนวโน้ม ปี 2566 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร สาขาประมง ปี 2565 และแนวโน้ม ปี 2566 ของจังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวนผู้อ่าน 73 ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายว... จำนวนผู้อ่าน 70 ประจำปี 2566 ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 66 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 43


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

    รายละเอียด 335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  email  fpo_phetchabun@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 056-721477  FAX 056-722454  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6