ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 " ณ  โชคอนันต์ฟาร์ม  ตำบลป่าแงะ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การ?อนุบาล?ลูกพันธุ์?ปลา?นิล?แดง?แปลง?เพศ? และ?การ?อนุบาล?ลูกปลา?กะพง?ขาวแบบหนาแน่น" โดยใช้การเติมอากาศแบบไมโครนาโนบับเบิ้ล และรับฟังการบรรยาย กระบวนการใช้เทคโนโลยีเครื่องผลิตฟอกอากาศให้อากาศโดยไมโครนาโนบับเบิ้ล ( Micro/Nano bubbles) สำหรับการเลี้ยงปลาแบบครบวงจร  โดยวิทยากรภาคเอกชน และศึกษาดูงาน  ณ  นันทิชาฟาร์มปูนา ตำบลหงาว อำเภอเทิง  เพื่อนำมาเป็นต้นแบบพัฒนาเกษตรกรผู้ร่วมโครงการแบบแปลงใหญ่พื้นที่จังหวัดแพร่ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   158   ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  157  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   155  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   140  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  124  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  117  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    115  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  113  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  113  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    106


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ