สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง คัดเลือกเพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงที่มีศักยภาพ

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง คัดเลือกเพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงที่มีศักยภาพ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินศูนย์เรียนรู้การ?เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง คัดเลือกเพื่อพัฒนาศูนย์ฯ เครือข่ายด้านการประมงที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาให้เป็นต้นแบบความสำเร็จและสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดแพร่  ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และประชุมสรุปผลการคัดเลือกศูนย์ ฯ ต้นแบบเพื่อให้การสนับสนุนพัฒนาศูนย์ ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงานด้านการประมงของเกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ คณะกรรมการ ฯ ได้คัดเลือกศูนย์ ฯ ที่มีความพร้อมและเหมาะสมเพื่อรับการสนับสนุนและพัฒนา จำนวน 2 ศูนย์คือศูนย์ฯของนางแก่น ยะยวง  หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสักอำเภอวังชิ้น และศูนย์ฯของนายแก้ว ขึมจันทร์ หมู่ที่  7 ตำบลห้วยโรงอำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย โครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ   187   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565   154   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   140  ประมงอำเภอลองร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด...  132  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนา...  113  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   104  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  102  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  85   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง   85  ร่วมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจ...  82


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ