สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง คัดเลือกเพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงที่มีศักยภาพ

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง คัดเลือกเพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงที่มีศักยภาพ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-06-19  |   ข่าววันที่: 2020-06-18 |  อ่าน: 201 ครั้ง
 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินศูนย์เรียนรู้การ?เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง คัดเลือกเพื่อพัฒนาศูนย์ฯ เครือข่ายด้านการประมงที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาให้เป็นต้นแบบความสำเร็จและสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดแพร่  ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และประชุมสรุปผลการคัดเลือกศูนย์ ฯ ต้นแบบเพื่อให้การสนับสนุนพัฒนาศูนย์ ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงานด้านการประมงของเกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ คณะกรรมการ ฯ ได้คัดเลือกศูนย์ ฯ ที่มีความพร้อมและเหมาะสมเพื่อรับการสนับสนุนและพัฒนา จำนวน 2 ศูนย์คือศูนย์ฯของนางแก่น ยะยวง  หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสักอำเภอวังชิ้น และศูนย์ฯของนายแก้ว ขึมจันทร์ หมู่ที่  7 ตำบลห้วยโรงอำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (1,344)  ข่าวกิจกรรม.. (648) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (527) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (502) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (498) ข้อมูลข่าวสาร.. (491) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (488) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (487) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (484) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (480) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (466) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (463) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (449) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (436) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (426) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (425) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (420) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (419) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (401) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (386)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000