ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการรณรงค์ ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการรณรงค์ ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-02-14  |   ข่าววันที่: 2020-02-14 |  อ่าน: 112 ครั้ง
 

 

นายสังวาลดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการรณรงค์

ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์  เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นทีภาคเหนือ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการรณรงค์ไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตรที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ  แปลงนาบ้านถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  โดย นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชจังหวัดแพร่ ประธานในพิธี


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (1,332)  ข่าวกิจกรรม.. (645) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (521) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (499) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (495) ข้อมูลข่าวสาร.. (489) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (487) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (485) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (483) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (477) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (464) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (462) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (446) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (431) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (424) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (421) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (418) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (418) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (399) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (385)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000