ร่วมงานสภากาแฟ  ณ สวนรุกขชาติเชตะวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ร่วมงานสภากาแฟ  ณ สวนรุกขชาติเชตะวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  

กิจกรรมสำนักงาน


นายสังวาลย์  ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่  ร่วมงานสภากาแฟ  ณ สวนรุกขชาติเชตวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   155   ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  153  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   151  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   126  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  122  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  111  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    111  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  111  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  110  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ