กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตรวจติดตามและการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตรวจติดตามและการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันที่ 27- 30 มกราคม 2563
      นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัด มอบหมายให้นายไกรเดช โลกคำลือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสมใจ ตั้งสุวรรณ์ นักวิชาการประมง ร่วมกับนาย วิศรุจ ศิริพรกิตติ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตรวจติดตามและการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จำนวน 4 กลุ่มได้แก่

  1.กลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านไผ่ย้อย (นางจำเนียร เที่ยงธรรม)                                                                    .
  2. กลุ่มแปรรูปอาหารวังปลาโป่งศรี ม.4 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

  3. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ม.6 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่

 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถนอมอาหารบ้านสองแคว ม.4 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ เทคนิคการผลิต การบรรจุและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สุขลักษณะการผลิตตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และอบรมแปรรูปสัตว์น้ำ น้ำพริกปลาหยองทรงเครื่อง ปลาเส้นปรุงรส ขนมดอกจอกปลา และไส้อั่วปลา

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  325   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  249   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  212  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  204  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    198  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  196      174  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   165   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  161  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ