กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตรวจติดตามและการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตรวจติดตามและการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-02-03  |   ข่าววันที่: 2020-02-03 |  อ่าน: 177 ครั้ง
 

วันที่ 27- 30 มกราคม 2563
      นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัด มอบหมายให้นายไกรเดช โลกคำลือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสมใจ ตั้งสุวรรณ์ นักวิชาการประมง ร่วมกับนาย วิศรุจ ศิริพรกิตติ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตรวจติดตามและการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จำนวน 4 กลุ่มได้แก่

  1.กลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านไผ่ย้อย (นางจำเนียร เที่ยงธรรม)                                                                    .
  2. กลุ่มแปรรูปอาหารวังปลาโป่งศรี ม.4 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

  3. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ม.6 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่

 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถนอมอาหารบ้านสองแคว ม.4 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ เทคนิคการผลิต การบรรจุและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สุขลักษณะการผลิตตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และอบรมแปรรูปสัตว์น้ำ น้ำพริกปลาหยองทรงเครื่อง ปลาเส้นปรุงรส ขนมดอกจอกปลา และไส้อั่วปลา

 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (3,066)  ข่าวกิจกรรม.. (814) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (780) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (726) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (714) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (700) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (662) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (657) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (639) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (616) ข้อมูลข่าวสาร.. (612) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (602) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (597) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (589) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (589) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (580) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (561) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (555) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (516) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (510)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000