ให้คำแนะนำ และตรวจเยี่ยมผู้เลี้ยงจระเข้

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ให้คำแนะนำ และตรวจเยี่ยมผู้เลี้ยงจระเข้ 

กิจกรรมสำนักงาน


นาย?สังวาลย์? ดู?ระยับ? ประมง?จังหวัด?แพร่? มอบหมาย?ให้?นาย?ประมวล? อิ่มใจ?กล้า? หัวหน้า?กลุ่ม?บริหาร?จัดการ?ด้าน?การประมง? และ?นางสาว?ทิพ?วัลย์? เวชศาสตร์? เจ้า?พนักงาน?ประมง?ปฎิบัติงาน?
ให้?คำแนะ?น?ำ?ผู้?เลี้ยงจระเข้? ของบ้านศรี?ภูมิ? ตำ?บล?แม่?คำมี? อำ?เภอ?เมืองแพร่? จังหวัด?แพร่? หลัง?เมื่อ?กลาง?คืนที่ผ่านมา?มีฝนตก?หนัก? เกษตรกร?ได้เลี้ยง?จระเข้?ไว้? 1? ตัว? ใน?บ่อ?ซี?เมนต์?ที่?มี?ความ?สูง? 1.40 เมตร? เกิดน้ำ?ท่วม?บ่อ?เลี้ยง?เนื่องจาก?ท่อระบาย?น้ำ?ตัน? โดยจระเข้หลุด?ออกจาก?บ่อมาอยู่?บริเวณ?พื้นที่?บ้าน?ของ?ผู้?เลี้ยง?ฯ? โดยได้รับ?ความ?ช่วยเหลือ?จาก?เจ้าหน้าที่?สมาชิก?อาสา?สมัคร?กู้?ภัย?จังหวัด?แพร่?ในการจับจระเข้?กลับ?ลงบ่อ?เลี้ยง?ด้วย?ความ?ปลอดภัย? หน่วยงานฯ? ขอบคุณ?ทีมอาสาสมัคร?กู้ภัยฯ? มา? ณ? โอกาส?นี้? และเจ้าหน้าที่?ได้ให้คำแนะนำพร้อมทั้งกำชับให้?ผู้?เลี้ยง?ได้เพิ่ม?ความ?เอา?ใจใส่?ในการ?เลี้ยง?มิให้?เกิด?เหตุการณ์?เช่นนี้?อีก? โดยเจ้าหน้าที่?จะ?เพิ่ม?ความ?ถี่?ใน?การ?ให้?คำ?แนะ?น?ำ?ตรวจ?เยี่ยม?กับเจ้าของจระเข้?เพิ่ม?มากยิ่งขึ้น? เพื่อ?สร้าง?ความมั่นใจ?ให้?กับ?ผู้?ที่?อยู่?อาศัย?ใกล้เคียง?เกิด?ความ?มั่นใจ?ใน?ความปลอดภัย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  325   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  249   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  213  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  205  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    198  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  196      174  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   166   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  161  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ