ให้คำแนะนำ และตรวจเยี่ยมผู้เลี้ยงจระเข้

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ให้คำแนะนำ และตรวจเยี่ยมผู้เลี้ยงจระเข้  

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2019-10-28  |   ข่าววันที่: 2019-10-28 |  อ่าน: 87 ครั้ง
 

นาย?สังวาลย์? ดู?ระยับ? ประมง?จังหวัด?แพร่? มอบหมาย?ให้?นาย?ประมวล? อิ่มใจ?กล้า? หัวหน้า?กลุ่ม?บริหาร?จัดการ?ด้าน?การประมง? และ?นางสาว?ทิพ?วัลย์? เวชศาสตร์? เจ้า?พนักงาน?ประมง?ปฎิบัติงาน?
ให้?คำแนะ?น?ำ?ผู้?เลี้ยงจระเข้? ของบ้านศรี?ภูมิ? ตำ?บล?แม่?คำมี? อำ?เภอ?เมืองแพร่? จังหวัด?แพร่? หลัง?เมื่อ?กลาง?คืนที่ผ่านมา?มีฝนตก?หนัก? เกษตรกร?ได้เลี้ยง?จระเข้?ไว้? 1? ตัว? ใน?บ่อ?ซี?เมนต์?ที่?มี?ความ?สูง? 1.40 เมตร? เกิดน้ำ?ท่วม?บ่อ?เลี้ยง?เนื่องจาก?ท่อระบาย?น้ำ?ตัน? โดยจระเข้หลุด?ออกจาก?บ่อมาอยู่?บริเวณ?พื้นที่?บ้าน?ของ?ผู้?เลี้ยง?ฯ? โดยได้รับ?ความ?ช่วยเหลือ?จาก?เจ้าหน้าที่?สมาชิก?อาสา?สมัคร?กู้?ภัย?จังหวัด?แพร่?ในการจับจระเข้?กลับ?ลงบ่อ?เลี้ยง?ด้วย?ความ?ปลอดภัย? หน่วยงานฯ? ขอบคุณ?ทีมอาสาสมัคร?กู้ภัยฯ? มา? ณ? โอกาส?นี้? และเจ้าหน้าที่?ได้ให้คำแนะนำพร้อมทั้งกำชับให้?ผู้?เลี้ยง?ได้เพิ่ม?ความ?เอา?ใจใส่?ในการ?เลี้ยง?มิให้?เกิด?เหตุการณ์?เช่นนี้?อีก? โดยเจ้าหน้าที่?จะ?เพิ่ม?ความ?ถี่?ใน?การ?ให้?คำ?แนะ?น?ำ?ตรวจ?เยี่ยม?กับเจ้าของจระเข้?เพิ่ม?มากยิ่งขึ้น? เพื่อ?สร้าง?ความมั่นใจ?ให้?กับ?ผู้?ที่?อยู่?อาศัย?ใกล้เคียง?เกิด?ความ?มั่นใจ?ใน?ความปลอดภัย


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (1,333)  ข่าวกิจกรรม.. (645) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (521) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (499) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (495) ข้อมูลข่าวสาร.. (489) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (488) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (486) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (483) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (477) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (464) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (462) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (447) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (431) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (424) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (421) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (418) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (418) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (399) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (385)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000