ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดแพร่ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-10-22  |   ข่าววันที่: 2019-10-22 |  อ่าน: 239 ครั้ง
 

นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัด พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จังหวัดแพร่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้ทำการตรวจรักษาโรค และรับการบริการด้านทันตกรรม และตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสถานพยาบาลได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ ณ โรงเรียนบ้านแม่แรม หมู่ 12 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดแพร่ ให้บริการประชาชน เป็นครั้งแรก ประจำปี งบประมาณ 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม ของทุกปี


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (3,529)  จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (903) ข่าวกิจกรรม.. (861) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (799) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (766) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (736) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (691) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (686) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (671) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (640) ข้อมูลข่าวสาร.. (634) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (624) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (624) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (620) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (607) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (603) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (580) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (579) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ มอบโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตร.. (553) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (534)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000