บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 

กิจกรรมสำนักงาน


วันที่ 18 ตุลาคม 2562 "จังหวัดแพร่" จัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 4
ที่ลานจอดรถด้านหลังวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย การพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณถนนรอบศาลเจ้าพ่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม บริเวณลานจอดรถหลังวัดพระธาตุช่อแฮ บริเวณถนนรอบวัดพระธาตุช่อแฮ และบริเวณบันไดรอบพระธาตุช่อแฮทั้ง 5 ด้าน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้ามงกุฎ” เสด็จพระราชสมภพ ณ พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2394 ทรงพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” รวมดำรงสิริราชสมบัติ 16 ปี 6 เดือน และมีพระราชโอรส–พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 82 พระองค์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 สิริพระชนมายุ 64 พรรษา วัดประจำรัชกาล คือวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาในหลานด้าน เช่น ด้านวรรณคดี พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่เป็นประเภทร้อยแก้ว บทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญได้แก่ชุมนุมพระบรมราโชบาย 4 หมวด คือ หมวดวรรณคดี โบราณคดี ธรรมคดี และตำราตำนานเรื่อง พระแก้วมรกต 4 ของพระยาลิไทย
ด้านพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง โดยทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผน
ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในรัชสมัยของพระองค์ได้เปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง มีการทำสัญญากับต่างประเทศถึง 10 ประเทศ ทรงยึดนโยบาย “ผ่อนสั้น ผ่อนยาว” มาใช้กับประเทศมหาอำนาจเป็นพระองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ อันทำให้ไทยสามารถดำรงเอกราชอยู่ได้จนทุกวันนี้
ด้านวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทย ทรงการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ล่วงหน้า 2 ปี และได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมเชิญทูตฝรั่งเศสและสิงคโปร์ทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้น ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านวิทยาศาสตร์ทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสัตววิทยาสมาคมแห่งสหราชาอาณาจักรอีกด้วย
ด้านโหราศาสตร์ ทรงเป็นนักโหราศาสตร์ ทรงแต่งตำราทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่า “เศษพระจอมเกล้า” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำราที่ได้รับการยอมรับว่าแม่นยำ และทรงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย”

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  321   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  241   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  199  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  196  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  194  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    191      171  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   163   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  158  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  149


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ