บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2019-10-18  |   ข่าววันที่: 2019-10-18 |  อ่าน: 395 ครั้ง
 

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 "จังหวัดแพร่" จัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 4
ที่ลานจอดรถด้านหลังวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย การพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณถนนรอบศาลเจ้าพ่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม บริเวณลานจอดรถหลังวัดพระธาตุช่อแฮ บริเวณถนนรอบวัดพระธาตุช่อแฮ และบริเวณบันไดรอบพระธาตุช่อแฮทั้ง 5 ด้าน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้ามงกุฎ” เสด็จพระราชสมภพ ณ พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2394 ทรงพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” รวมดำรงสิริราชสมบัติ 16 ปี 6 เดือน และมีพระราชโอรส–พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 82 พระองค์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 สิริพระชนมายุ 64 พรรษา วัดประจำรัชกาล คือวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาในหลานด้าน เช่น ด้านวรรณคดี พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่เป็นประเภทร้อยแก้ว บทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญได้แก่ชุมนุมพระบรมราโชบาย 4 หมวด คือ หมวดวรรณคดี โบราณคดี ธรรมคดี และตำราตำนานเรื่อง พระแก้วมรกต 4 ของพระยาลิไทย
ด้านพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง โดยทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผน
ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในรัชสมัยของพระองค์ได้เปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง มีการทำสัญญากับต่างประเทศถึง 10 ประเทศ ทรงยึดนโยบาย “ผ่อนสั้น ผ่อนยาว” มาใช้กับประเทศมหาอำนาจเป็นพระองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ อันทำให้ไทยสามารถดำรงเอกราชอยู่ได้จนทุกวันนี้
ด้านวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทย ทรงการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ล่วงหน้า 2 ปี และได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมเชิญทูตฝรั่งเศสและสิงคโปร์ทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้น ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านวิทยาศาสตร์ทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสัตววิทยาสมาคมแห่งสหราชาอาณาจักรอีกด้วย
ด้านโหราศาสตร์ ทรงเป็นนักโหราศาสตร์ ทรงแต่งตำราทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่า “เศษพระจอมเกล้า” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำราที่ได้รับการยอมรับว่าแม่นยำ และทรงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย”


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (3,063)  ข่าวกิจกรรม.. (814) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (779) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (726) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (713) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (700) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (662) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (657) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (638) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (616) ข้อมูลข่าวสาร.. (610) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (602) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (597) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (589) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (588) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (580) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (561) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (555) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (516) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (510)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000