ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้ราบถึงหลักกณฑ์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้ราบถึงหลักกณฑ์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร ประชาสัมพันธ์ โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร รองรับสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรจากโครงกาสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดสนับสนุนการจัดหาตลาดหรือช่องทางการจัดจำหน่ายส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับกษรกร และลูกหลานของเกษตรกรด้านปศุสัตว์ และกิจการเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี

smileyประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชนทราบถึงหลักกณฑ์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ท้ายหนังสือฉบับนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย โครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ   186   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565   154   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   139  ประมงอำเภอลองร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด...  132  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนา...  112  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   104  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  102  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  85   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง   85  ร่วมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจ...  82


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ