ประชุมชี้แจงและส่งเสริมความรู้ โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ประชุมชี้แจงและส่งเสริมความรู้ โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น วันที่ 12 มกราคม 2565
        นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นายไกรเดช โลกคำลือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ว่าที่ร้อยตรี เรืองไรวินท์ ชัยยะนิมากร ประมงอำเภอวังชิ้น นางสาวรจวรรณ จดชัยภูมิ นักวิชาการประชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงและส่งเสริมความรู้ โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 20 ราย 
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   143   ประมงอำเภอลองร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด...  133  ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  108  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   104  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  103   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง   88  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  86  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    83  ร่วมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจ...  82  ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไข...  72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ