มอบลูกพันธ์ุกบให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการ คทช. จำนวน 10 ราย

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

มอบลูกพันธ์ุกบให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการ คทช. จำนวน 10 ราย  

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2021-05-14  |   ข่าววันที่: 2021-05-14 |  อ่าน: 311 ครั้ง
 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ นายไกรเดช โลกคำลือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางรุจิรา เรืองศรี ประมงอำเภอร้องกวาง นายประมวล อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวทิพวัลย์ เวชศาสตร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กำนันตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง และนายชาตรี บุญมาภิ ประธาน คทช. มอบลูกพันธ์ุกบให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการ คทช. จำนวน 10 ราย ลูกพันธ์ุกบที่แจกได้จากการเพาะขยายพันธ์ุของประธาน คทช. นายชาตรี บุญมาภิ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ คทช. เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกรมประมง ได้เลี้ยงเพื่อนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นรายได้ และมีการเพาะขยายพันธ์ุเพื่อทำให้มีการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง และบางส่วนก็แจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจและมีความพร้อมนำไปเลี้ยงเพื่อไว้บริโภคหรือจำหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัวต่อไป CR:ขอบคุณมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ข้อมูลโครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมนูทางเลือกการพัฒนาอาชีพด้านประมง

หลักการและความเป็นมา

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโบบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ (คทช.) โดยมีเหตุผลเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่ง คทช.

มีนโยบายจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อร่วมกันบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งการส่งเสริม

การประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งกรมประมงได้มอบหมายให้ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ในฐานะหน่วยงานในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

การดำเนินงานของกรมประมง ได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่เกษตรกร โดยสนับสนุนองค์ความรู้ให้เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จัดทำเมนูอาชีพให้เกษตรกรเลือกประกอบอาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จนเกษตรกรมีผลผลิตสัตว์น้ำบริโภคในครัวเรือน เหลือจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับเกษตรกร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดแพร่มีเป้าหมายการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดแพร่ จำนวน 81 ราย เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ภายใต้นโยบายการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ ที่ไม่มีที่ทำกิน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตพื้นที่ สปก. และพื้นที่ที่รัฐจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร

2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าใจและทดลองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

3. เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เกษตรกรในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

4. เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร และให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนเพื่อบริโภคในการบรรเทาสภาวะขาดแคลนและความยากไร้ อีกทั้งให้เกษตรกรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON) .. (813)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.. (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย .. (349)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด.. (245)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564.. (105)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน Cold Chain Express.. (72)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว.. (71)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ .. (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา.. (56)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000