ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม!! กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๕

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม!! กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๕ ????ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๕

////////////////////////??????/////////////////////

??ยื่นความประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ตั้งแต่วันที่ 23 พย. 2565 เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ (ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเมื่อ 8 พย. 2565) ให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคำขอรับใบอนุญาต เป็นระยะเวลา 60 วัน

??สถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตท้องที่จังหวัดนครพนม ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานประมงอำเภอ แห่งท้องที่ที่ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

??เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงหรือใช้ประกอบในการยื่นคำขอ

(1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง หรือสำเนาภาพถ่าย

(2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิและหลักฐาน แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน หรือ สำเนาภาพถ่าย (กรณีเป็นนิติบุคคล)

(3) เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี)

(4) หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์)

(5) หนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว(เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้น ตามมาตรา10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)

(6) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว(เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)

(7) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (เฉพาะกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามบาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)(?? หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมปี 10 บาท (กรณีมอบอำนาจ)

(9) แผนผังหรือแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

?หมเดเขตยื่นความประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ วันที่ 21 มกราคม 2566 ครบกำหนดการยื่นคำขอรับใบอนุญาตค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นลาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน (ระยะเวลา 60 วัน)

? แจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตไม่เกินวันที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักงานประมงอำเภอจะแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณะ หลังจากหมดเขตยื่น ไม่เกิน 60 วัน

?? มีข้อสงสัย หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม 213 ถ. นครพนม-ท่อุเทน ต. หนองแสง อ. เมือง จ. นครพนม 48000

??โทร 042 511388

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  183   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  162  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  158  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้า...  143  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  129  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเ...  127  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบั...  107  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  86  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  84  แบนเนอร์   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107