สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม เปิดจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ด้านประมง สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม เปิดจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ด้านประมง สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม เปิดบูธเพิ่มช่องจำหน่ายสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ด้านประมง ช่วยเกษตรกร เริ่มวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณหน้าสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ด้านการประมง มีสำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมง ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตให้เกิดการรวมกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน มีแปลงใหญ่ด้านประมง 4 แปลง สมาชิก 167 ราย

การจำหน่ายสินค้าจะมีทุกวันในลักษณะของสัตว์น้ำแช่แข็ง สำหรับทุกวันศุกร์จะเพิ่มสินค้าให้หลากหลายทั้งสิค้าสัตว์น้ำสด แปรรูป และแช่แข็ง ในวันเปิดจุดสำหน่ายเกษตรกรจำหน่ายสินหมดเกือบทุกราย รายได้ไม่ตำ่ากว่า 20,000 บาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  199   ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  199  ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  195  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  159  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  114  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  112  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  108  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  103  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  103  แบนเนอร์   97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107