ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด)"แปลงใหญ่ปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง หนองเทา-พนอม"ให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด)"แปลงใหญ่ปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง หนองเทา-พนอม"ให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ฯ วันที่ 8 ธ.ค.64 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยนายสำราญ รื่นนาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาวมลทิยา ป่าหวาย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายจักรวุธ คัธโส นักวิชาการประมง ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด)"แปลงใหญ่ปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง หนองเทา-พนอม"ให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และจัดเก็บข้อมูลสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรก่อนดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ผู้อำนายการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม(นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี)และประมงอำเภอท่าอุเทน(นายปิยะ อาจสัญจร) ได้ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  200   คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  199  ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  196  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  120  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  113  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  112  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  108  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  103  แบนเนอร์   97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107