พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณแหล่งน้ำหนองสิม บ้านปฏิรูป หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 ที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดนครพนม และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรัก ความหวงแหนในแหล่งน้ำของชุมชน ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตทุกคนต่อไปได้ตราบนานเท่านาน และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดนครพนม ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่พระองค์ท่านทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์เพื่อให้พสกนิกรผู้ยากไร้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ได้ขยายเป็นวงกว้างไปยังทุกพื้นที่ในประเทศไทย คือ โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร โดยเฉพาะชาวนาในท้องถิ่นชนบทได้ทำอาชีพเสริม โดยใช้เวลาว่างจากการทำนา ทำไร่ มาทำงานศิลปาชีพ จนราษฎรเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถในงานผลิตงานศิลปหัตถกรรมเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล ขณะที่ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำ โครงการสวนสัตว์ป่าเปิดภูเขียวตามพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเล โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า โครงการปลูกป่าเสริมธรรมชาติและโครงการต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุกคนได้น้อมนำไปปฏิบัติตามในชีวิตประจำวัน และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน พสกนิกรจังหวัดนครพนมจึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ หนองสิม บ้านปฏิรูป หมู่ที่ 9 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ของชุมชน ที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นแหล่งหาอาหาร ใช้ในการอุปโภคและการเกษตร สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ปลาสวาย 10,000 ตัว ปลาโพง 40,090 ตัว ปลาตะเพียน 300,000 ตัว และปลากระแห 150,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 500,090 ตัว ซึ่งนอกจากจะปล่อยในหนองสิมแล้ว ยังได้แบ่งส่วนหนึ่งมอบให้กับผู้นำ 10 ชุมชนในตำบลศรีสงครามเพื่อ นำไปปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ตนเองเพิ่มเติมอีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  204   อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ...  177  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  162  ร้าน Fisherman shop@Nakhonphanom   151  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  151  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  147  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันข้าราชการไทย   123  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและ Fisherman Shop@Nakhonphanom   123  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยาก...  122  ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ, การแต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน,สอ...  109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107