รองอธิบดีกรมประมงลงพื้นที่นครพนม สร้างธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมกระจายความยั่งยืนสู่ชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


รองอธิบดีกรมประมงลงพื้นที่นครพนม สร้างธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมกระจายความยั่งยืนสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่แหล่งน้ำหนองพัง หมู่ที่ 2 บ้านปากบัง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานเปิดและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ที่กรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครพนมและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม คัดเลือกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในชุมชนมีการบริหารจัดการแหล่งน้ำแห่งนี้ ที่มีขนาด 60 ไร่ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของแหล่งน้ำได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านการประมง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำ เพื่อสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เลี้ยงชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมเป็นโครงการสำคัญของกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการที่จะผลักดันให้กับพี่น้องประชาชนได้มีความมั่นคงด้านอาหารเป็นประการสำคัญ ประการที่ตามมาคือทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ และสามารถเอารายได้นี้ไปอุดหนุนในชุมชนในการสร้างสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวม ซึ่งโครงการนี้มีการสนับสนุนการดำเนินการอยู่ 3 ปี โดยกรมประมงจะเข้ามาดำเนินการส่งเสริม ติดตามให้คำแนะนำและดูแลในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีที่ 1 ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมจะได้รับเงินอุดหนุนจากกรมประมง 175,000 บาท ในการที่จะทำกิจกรรมเสริมเพื่อให้แหล่งน้ำมีศักยภาพเพิ่มเติมขึ้น เช่น การนำไปปรับปรุงแหล่งอาหารธรรมชาติ หรือสร้างกระชังเพื่ออนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนก่อนที่จะปล่อยลงแหล่งน้ำต่อไป หรือทำโรงเก็บวัสดุ เก็บอาหารต่างๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการประชุมและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโครงการ นอกจากนี้ในปีแรกก็ยังจะมีการส่งเสริมสัตว์น้ำให้เพิ่มเติมอีก ทั้งนี้กรมประมงเชื่อว่าธนาคารแห่งนี้จะมีความยั่งยืน เพราะจากการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2561 ยังประโยชน์แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอย่างชัดเจน เห็นเป็นรูปธรรมจากการร่วมมือร่วมใจของราชการและชุมชน รวมทั้งพี่น้องในพื้นที่มีความตั้งใจในการทำงาน ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ จนได้รับรางวัลจากสำนักงานพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.) 3 ปีซ้อน โดยปัจจุบันมีธนาคารเข้าร่วมโครงการแล้ว 80 แหล่งน้ำ จึงขอเชิญชวนจังหวัดอื่นๆ ที่มีความสนใจและอยากเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะไปติดต่อที่ประมงจังหวัด หรือศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์ประมงน้ำจืดในพื้นที่ พร้อมแจ้งความประสงค์ว่ามีแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์คือ 30 - 60 ไร่ และมีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเราจะบรรจุเข้าในปีงบประมาณต่อไปให้

นายคำฟอง พ่ออามาตร ประธานธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองพัง เปิดเผยว่า ตอนนี้เราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกคนได้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเราจะไม่กีดกันคนใดคนหนึ่ง สำหรับเป้าหมายในอนาคตที่วางไว้หากโครงการนี้สำเร็จ ยังมีโครงการเพิ่มเติมคืออยากจะขอให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลสนับสนุนในการแปรรูปอาหารที่ได้จากสัตว์น้ำที่มาปล่อย ซึ่งจะมีการตั้งกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านให้ได้มามีส่วนร่วมในการแปรรูป ไม่ว่าจะเป็น ปลาส้ม ปลาจ่อม ปลาแดดเดียว อะไรอีกหลายๆ อย่าง สำหรับการบริหารจัดการเงินที่เราทำอยู่ในตอนนี้ กำไรสมาชิกทุกๆ คนจะได้ครบทั้งหมดแบ่งเป็นกรรมการ 30% สมาชิก30% สาธารณประโยชน์คือหมู่บ้าน 20% และส่วนที่เหลืออีก 20% เอาเข้ากองกลางไว้เผื่อเกิดสมาชิกท่านใดมีการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตก็จะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  204   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  202  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  201  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  133  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  123  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  116  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  115  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  109  ประมงจังหวัดนครพนม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107