รองอธิบดีกรมประมงลงพื้นที่นครพนม สร้างธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมกระจายความยั่งยืนสู่ชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

รองอธิบดีกรมประมงลงพื้นที่นครพนม สร้างธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมกระจายความยั่งยืนสู่ชุมชน 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-26  |   ข่าววันที่: 2021-03-18 |  อ่าน: 55 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่แหล่งน้ำหนองพัง หมู่ที่ 2 บ้านปากบัง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานเปิดและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ที่กรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครพนมและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม คัดเลือกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในชุมชนมีการบริหารจัดการแหล่งน้ำแห่งนี้ ที่มีขนาด 60 ไร่ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของแหล่งน้ำได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านการประมง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำ เพื่อสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เลี้ยงชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมเป็นโครงการสำคัญของกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการที่จะผลักดันให้กับพี่น้องประชาชนได้มีความมั่นคงด้านอาหารเป็นประการสำคัญ ประการที่ตามมาคือทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ และสามารถเอารายได้นี้ไปอุดหนุนในชุมชนในการสร้างสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวม ซึ่งโครงการนี้มีการสนับสนุนการดำเนินการอยู่ 3 ปี โดยกรมประมงจะเข้ามาดำเนินการส่งเสริม ติดตามให้คำแนะนำและดูแลในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีที่ 1 ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมจะได้รับเงินอุดหนุนจากกรมประมง 175,000 บาท ในการที่จะทำกิจกรรมเสริมเพื่อให้แหล่งน้ำมีศักยภาพเพิ่มเติมขึ้น เช่น การนำไปปรับปรุงแหล่งอาหารธรรมชาติ หรือสร้างกระชังเพื่ออนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนก่อนที่จะปล่อยลงแหล่งน้ำต่อไป หรือทำโรงเก็บวัสดุ เก็บอาหารต่างๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการประชุมและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโครงการ นอกจากนี้ในปีแรกก็ยังจะมีการส่งเสริมสัตว์น้ำให้เพิ่มเติมอีก ทั้งนี้กรมประมงเชื่อว่าธนาคารแห่งนี้จะมีความยั่งยืน เพราะจากการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2561 ยังประโยชน์แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอย่างชัดเจน เห็นเป็นรูปธรรมจากการร่วมมือร่วมใจของราชการและชุมชน รวมทั้งพี่น้องในพื้นที่มีความตั้งใจในการทำงาน ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ จนได้รับรางวัลจากสำนักงานพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.) 3 ปีซ้อน โดยปัจจุบันมีธนาคารเข้าร่วมโครงการแล้ว 80 แหล่งน้ำ จึงขอเชิญชวนจังหวัดอื่นๆ ที่มีความสนใจและอยากเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะไปติดต่อที่ประมงจังหวัด หรือศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์ประมงน้ำจืดในพื้นที่ พร้อมแจ้งความประสงค์ว่ามีแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์คือ 30 - 60 ไร่ และมีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเราจะบรรจุเข้าในปีงบประมาณต่อไปให้

นายคำฟอง พ่ออามาตร ประธานธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองพัง เปิดเผยว่า ตอนนี้เราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกคนได้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเราจะไม่กีดกันคนใดคนหนึ่ง สำหรับเป้าหมายในอนาคตที่วางไว้หากโครงการนี้สำเร็จ ยังมีโครงการเพิ่มเติมคืออยากจะขอให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลสนับสนุนในการแปรรูปอาหารที่ได้จากสัตว์น้ำที่มาปล่อย ซึ่งจะมีการตั้งกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านให้ได้มามีส่วนร่วมในการแปรรูป ไม่ว่าจะเป็น ปลาส้ม ปลาจ่อม ปลาแดดเดียว อะไรอีกหลายๆ อย่าง สำหรับการบริหารจัดการเงินที่เราทำอยู่ในตอนนี้ กำไรสมาชิกทุกๆ คนจะได้ครบทั้งหมดแบ่งเป็นกรรมการ 30% สมาชิก30% สาธารณประโยชน์คือหมู่บ้าน 20% และส่วนที่เหลืออีก 20% เอาเข้ากองกลางไว้เผื่อเกิดสมาชิกท่านใดมีการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตก็จะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบนเนอร์.. (947)  โครงสร้างการบริหารงาน.. (764) ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลบริโภคปลาหมอไทยแปลงเพศ (ปลาเข็งยักษ์) ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ชมฟรี!!!  ตลอดงาน.. (707) พันธกิจ.. (656) ข้าราชการสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม  ร่วมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาล.. (599) นายสุเทพ เวฬุวนารักษ์ รักษาการนายอำเภอนาทม เป็นประธานมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของอำเภอนาทม 240 ราย มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่วมมอบ ณ.หอประชุมอ.. (585) จัดอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน แก่เกษตกรอำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอบ้านแพง.. (578) กิจกรรมอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน แก่เกษตกรอำเภอเรณู อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก.. (558) ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี งปม. 2560.. (537) ห้ามจับปลาในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่เลี้ยงตัวอ่อน.. (520) วิสัยทัศน์.. (518) อบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลาเผาะ (สวายโมง) เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2560.. (507) โครงการคิลนิกเกษตรเคลื่อนที่ .. (496) พิธีอันเชิญไฟพระฤกษ์พระราชทาน และงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2560.. (485) เจ้าหน้าที่ศพจ.นครพนมพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมง จ.นครพนม ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณหน้าส.. (478) ติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี งปม. 2560.. (458) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 580,119 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (443) ออกพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านประมง และมอบถุงยังชีพ แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ประสบอุทกภัย.. (372) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ.. (370) ฐานข้อมูลด้านประมงพื่้นที่.. (366)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม