ร่วมประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานแปลงใหญ่ปลานิล

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานแปลงใหญ่ปลานิล วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย นายวิทยา หันตุลา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สำนักงานประมงจังหวัดเลย นายทวีศักดิ์ สกุณา นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ร่วมประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานแปลงใหญ่ปลานิล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ ในด้านการลดต้นทุน การรวมกลุ่ม การตลาด และได้นำองค์ความรู้ที่ได้ทบทวนไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายโครงการต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  104  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  91  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ