เข้าร่วมประชุมพิจารณา?แผนการ?ดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์?และ?พัฒนา?สิ่ง?แวดล้อม? โครงการ?ประตู?ระบาย?น้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจาก?พระ?ราชดำริ?

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมประชุมพิจารณา?แผนการ?ดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์?และ?พัฒนา?สิ่ง?แวดล้อม? โครงการ?ประตู?ระบาย?น้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจาก?พระ?ราชดำริ? วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย?นางพรรณ?ภา มีขุน หัว?หน้า?กลุ่ม?บริหาร?จัดการ?ด้าน?การ?ประมง? เข้าร่วมประชุมพิจารณา?แผนการ?ดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์?และ?พัฒนา?สิ่ง?แวดล้อม? โครงการ?ประตู?ระบาย?น้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจาก?พระ?ราชดำริ? ปีงบประมาณ?พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโครงการ?ชลประทาน?เลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    296  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    159  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ