ออกพื้นที่จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านประมง ปีงบประมาณ 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ออกพื้นที่จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านประมง ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบประมงอำเภอท่าลี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกพื้นที่จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านประมง ปีงบประมาณ 2564  ณ ศพก. (หลัก) อำเภอท่าลี่ นายอุทิศ บุตรวิไล  และ ศพก. (หลัก) อำเภอภูเรือ นายสมศักดิ์ ธัญญารักษ์ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ภายใน ศพก.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   120   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   51  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ