ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์การผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์การผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) วันที่ 21-22 มกราคม 2564 นายวาริช. ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอวังสะพุง ออกพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์การผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) ของนายปรีชา. การมงคล ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พร้อมทั้งชี้แจงและ แนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูหนาว และออกพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ. 1) และรับสมัตรเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรสินค้าเกษตรในเขตพื้นที่อำเภอวังสะพุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   119   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  92  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  75  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   61  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ