เข้าร่วมการเสวนา/อภิปราย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “การพัฒนารายได้ของชุมชนทำอย่างไร"

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมการเสวนา/อภิปราย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “การพัฒนารายได้ของชุมชนทำอย่างไร" วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายวาริช. ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอวังสะพุง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ผู้นำและผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น นักเรียน และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมการเสวนา/อภิปราย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “การพัฒนารายได้ของชุมชนทำอย่างไร จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความสงบความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ณ วัดป่าเวฬุวนาราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการเสวนา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  104  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  91  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ