เข้าร่วมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย นางสาวเข็มทอง หรพูน ประมงอำเภอภูกระดึง และเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 3/2564 ณ โรงเรียนบ้านวังยาง บ้านวังยาง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย สำนักงานประมงจังหวัดเลย ออกหน่วยให้บริการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนำเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมนำพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน  50 ถุง  เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย  โดยปล่อย ณ สระน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่บ้านวังยาง  และมอบให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   119   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  92  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  74  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   59  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ