เข้าร่วมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการบูรณาการสร้างรอยยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการบูรณาการสร้างรอยยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายชาตรี ดิษโสภา เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการบูรณาการสร้างรอยยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านบง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย สำนักงานประมงจังหวัดเลยออกหน่วยให้บริการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนำเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมนำพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 50,000 ตัว  ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย  โดยปล่อย ณ สระน้ำ อบต.ท่าศาลา  และมอบให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   119   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  92  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  74  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   60  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ