ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 พร้อมด้วย คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านประมงระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ 10) เข้าตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 พร้อมด้วย คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านประมงระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ 10) เข้าตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563   นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 พร้อมด้วย คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านประมงระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ 10) เข้าตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายเสียน มะโนศรี ณ 60/1 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โดยมีนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย  นายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ นายธนโชติ อินทิแสน ปลัดป้องกัน, นางสุจิตรา ญาณะนันท์  เกษตรอำเภอท่าลี่ นายปกรณ์ คามวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าลี่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดเลย และ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ