ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC ) ครั้งที่ 3/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC ) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น . สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater :  FC ) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น  เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเลย ประมงอำเภอฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และร่วมวางแผนงาน ภารกิจของหน่วยงานที่จะดำเนินงานต่อไป  ณ สำนักงานประมงจังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    335   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   332  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    238  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  175  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  130  โครงการเกษตรอินทรีย์   112  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  110  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565...  108  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   102  เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “จังหวัดเคลื่อน...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ