จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย (กปร.) ประจำปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย (กปร.) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดย กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงาน  สำนักงานประมงอำเภอด่านซ้าย จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย (กปร.) ประจำปี 2563 หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน เกษตรกร บ้านนาเจียง หมู่ 3 บ้านหนองหลวง หมู่ 4  บ้านหนองสนุ่น หมู่ 7 ตำบลโคกงาม  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 1 รุ่น 40 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   296   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    158  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  95  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  93  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ