ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับภาค

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับภาค เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดย นายวาริช. ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ ร่วมกับเกษตรอำเภอท่าลี่ ปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ กศน. อำเภอท่าลี่ ศูนย์ฯพืชไร่ เลย ศูนย์ฯพืชสวน เลยให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับภาค  ภายใต้การนำโดย ดร. ประชา แสนกลาง นายอำเภอท่าลี่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ