เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอภูกระดึง ครั้งที่ 1/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอภูกระดึง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอภูกระดึง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอภูกระดึง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอำเภอภูกระดึง ชั้น 1 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน  โดยมีนายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์ นายอำเภอภูกระดึง เป็นประธาน ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ