้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูกระดึง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูกระดึง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอภูกระดึง ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูกระดึง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอภูกระดึง ได้ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีทำการประมง และเงื่อนไขการทำการประมง พ.ศ. 2563 ในพื้นที่จังหวัดเลย และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีนายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์  นายอำเภอภูกระดึง เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   119   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  92  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  74  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   59  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ