เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมราชสีห์ อำเภอท่าลี่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมราชสีห์ อำเภอท่าลี่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมราชสีห์ อำเภอท่าลี่ โดยได้ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านประมงที่ยังไม่เรียบร้อย ให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปแจ้งแก่เกษตรกรในพื้นที่ ร่วมทั้งสำรวจความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 63 ในการรับพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีนายประชา แสนกลาง นายอำเภอท่าลี่ เป็นประธานในการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   119   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  92  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  74  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   60  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ