ปล่อยพันธุ์น้ำจืด ประกอบด้วยปลาแกง นิล ตะเพียน นวลจันทร์ และแก้มช้ำ รวมจำนวน 100,000 ตัว

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ปล่อยพันธุ์น้ำจืด ประกอบด้วยปลาแกง นิล ตะเพียน นวลจันทร์ และแก้มช้ำ รวมจำนวน 100,000 ตัว ปล่อยพันธุ์น้ำจืด ประกอบด้วยปลาแกง นิล ตะเพียน นวลจันทร์ และแก้มช้ำ รวมจำนวน 100,000 ตัว..คลิก

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับประมงอำเภอเมืองเลย คณะกรรมการแหล่งน้ำกุดโง้งฟากเลย  และผู้นำชุมชนในเขตตำบลเมืองเลย ปล่อยพันธุ์น้ำจืด ประกอบด้วยปลาแกง นิล ตะเพียน  นวลจันทร์ และแก้มช้ำ รวมจำนวน 100,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตจำนวนสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงการสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สำหรับขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ ณ แหล่งน้ำกุดโง้ง ชุมชนฟากเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 160  เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  จำนวนผู้อ่าน 121 ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วน... จำนวนผู้อ่าน 109 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 94 ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566 ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 85 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 84 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 81 โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม  จำนวนผู้อ่าน 76 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 72 โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม  จำนวนผู้อ่าน 69


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

  รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000  email  loeiloeifpo@gmail.com  โทรศัพท์ 0-4281-1975  FAX 0-4281-1975  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6