เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย (food safety) และตรวจเยี่ยมเกษตกรโครงการทฤษฏีใหม่รายเก่า ปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย (food safety) และตรวจเยี่ยมเกษตกรโครงการทฤษฏีใหม่รายเก่า ปี 2562 วันที่ 20 เมษายน 2563 นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เข้าตรวจประเมินและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย (food safety) รายใหม่ประจำปี 2563 และตรวจเยี่ยมเกษตกรโครงการทฤษฏีใหม่รายเก่า ปี 2562 เพื่อให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และสอบถามปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการทฤษฏีใหม่ รวมถึงผลกระทบที่เกษตรกรได้รับจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นที่ ตำบลภูหอ ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   116   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  92  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  74  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ