เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย (food safety) และตรวจเยี่ยมเกษตกรโครงการทฤษฏีใหม่รายเก่า ปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย (food safety) และตรวจเยี่ยมเกษตกรโครงการทฤษฏีใหม่รายเก่า ปี 2562 วันที่ 20 เมษายน 2563 นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เข้าตรวจประเมินและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย (food safety) รายใหม่ประจำปี 2563 และตรวจเยี่ยมเกษตกรโครงการทฤษฏีใหม่รายเก่า ปี 2562 เพื่อให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และสอบถามปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการทฤษฏีใหม่ รวมถึงผลกระทบที่เกษตรกรได้รับจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นที่ ตำบลภูหอ ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ