ออกปฏิบัติงานให้คำแนะนำ และเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ออกปฏิบัติงานให้คำแนะนำ และเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์น้ำ 

ออกปฏิบัติงานให้คำแนะนำ และเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ แล...


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดย นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอภูกระดึง ร่วมกับนักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ออกปฏิบัติงานให้คำแนะนำ และเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์น้ำ เพื่อส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ  โครงการอาหารปลอดภัย ปี 2563 ของเกษตรกรบ้านศรีรักษา หมู่ที่ 6 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จำนวน 10 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ