โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย” 

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”

 เผยเเพร่: 2020-03-17  |   ข่าววันที่: 2020-03-16 |  อ่าน: 557 ครั้ง
 

เมื่อวันที่  16 มีนาคม  2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอด่านซ้าย ร่วมเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย” และเปิดป้ายศูนย์ปราชญ์ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จัดขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการลงแปลงเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง อาทิ การปลูกต้นไม้ การขุดคลองไส้ไก่และหลุมขนมครก ปลูกหญ้าแฝก การห่มดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ  ณ  ที่แปลง  นายอุดม  อุทะเสน  บ้านทุ่งเทิง  หมู่ 11 ตำบลโป่ง  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  โดยมี  นางชะตา  ธุละจันทร์  พัฒนาการจังหวัดเลย  เป็นประธาน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กรมประมง เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว.. (1,839)  ฝึกอบรมประมงอาสา.. (1,383) ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (871) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (824) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (807) รัชกาลที่ 10.. (797) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (743) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (728) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (715) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (680) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”.. (557) Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย.. (507) ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง.. (475) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. (452) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 เข้าเข้าติดตามผลดำเนินงานและการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดเลย.. (413) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561.. (412) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561.. (400) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย.. (390) ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (372) ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว.. (368)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000