โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย” 

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง น...


เมื่อวันที่  16 มีนาคม  2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอด่านซ้าย ร่วมเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย” และเปิดป้ายศูนย์ปราชญ์ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จัดขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการลงแปลงเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง อาทิ การปลูกต้นไม้ การขุดคลองไส้ไก่และหลุมขนมครก ปลูกหญ้าแฝก การห่มดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ  ณ  ที่แปลง  นายอุดม  อุทะเสน  บ้านทุ่งเทิง  หมู่ 11 ตำบลโป่ง  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  โดยมี  นางชะตา  ธุละจันทร์  พัฒนาการจังหวัดเลย  เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    303   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   302  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    215  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    179  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  134  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   122  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  103  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก...  96  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  95  งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   84

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ