เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรม อัจฉริยะ ต้นแบบ อำเภอวังสะพุง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรม อัจฉริยะ ต้นแบบ อำเภอวังสะพุง 

โครงสร้างบริหาร


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายรังสันต์ ไชยบุญทัน ประมงอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องที่ท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรม อัจฉริยะ ต้นแบบ อำเภอวังสะพุง ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมี นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ