โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับประมงอำเภอเมืองเลย จัดการประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง ทบทวนการดำเนินงานแปลงใหญ่ปลานิล โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้จุลินทรีย์ ปม.1 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายเรื่อง การขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขากำเนิดเพชร จังหวัดเลย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิลในกระชัง จังหวัดเลย บ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 35 ราย พร้อมทั้งมีการแจกจุลินทรีย์ ปม.1 และมอบใบรับรอง GAP แก่เกษตรกร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   119   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  92  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  74  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   59  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ