โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับประมงอำเภอเมืองเลย จัดการประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง ทบทวนการดำเนินงานแปลงใหญ่ปลานิล โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้จุลินทรีย์ ปม.1 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายเรื่อง การขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขากำเนิดเพชร จังหวัดเลย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิลในกระชัง จังหวัดเลย บ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 35 ราย พร้อมทั้งมีการแจกจุลินทรีย์ ปม.1 และมอบใบรับรอง GAP แก่เกษตรกร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  104  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  91  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ