เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้ากิจกรรมด้านประมงเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุงตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้ากิจกรรมด้านประมงเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุงตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

โครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริ สมเด็จพร...


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ    ประมงอำเภอด่านซ้าย ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอำเภอภูเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการ และเจ้าหน้าที่กองโครงการพระราชดำริ กรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้ากิจกรรมด้านประมงเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุงตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   119   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  92  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  74  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   60  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ