เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ สำหรับผู้บริหารของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ สำหรับผู้บริหารของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การบริหารการเงิน การคลัง กา...


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายสมมิตร ธรรมมิยะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ สำหรับผู้บริหารของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ