ร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ ประจำปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ ประจำปี 2563 

ร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ ประจำป...


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น  พี่น้องประชาชน อำเภอท่าลี่  และใกล้เคียง รวมทั้งชาวเมืองแก่นท้าว สปป.ลาว ร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ ประจำปี 2563 ณ วัดลาดปูทรงธรรม ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมี พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  104  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  91  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ