ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง 

ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) และผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรฯ ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง  ในประเด็นการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง และเพื่อดูแลให้กำลังใจประชาชนริมแม่น้ำโขง จากผลกระทบในพื้นที่โดยตรงจากน้ำโขง ที่มีระดับลดน้อยลงมาก โดยมีนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ