เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนเชิงรุกด้านประมงระดับชุมชน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนเชิงรุกด้านประมงระดับชุมชน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนเชิงรุกด้า...


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนเชิงรุกด้านประมงระดับชุมชน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง การประชุมได้แนะนำบทบาทภารกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ กรมประมง โดย ดร.สง่า สีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะ รับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย และแผนเชิงรุกด้านการประมงระดับชุมชน และให้ความเห็นโดย กรมประมงและหัวหน้าทีมโครงการวิจัย นายมนตรี จันทวงศ์ ดำเนินรายการโดยผู้แทนเครือข่าย คสข. 7 จังหวัด และร่วมรับฟังเวที เสวนา ในหัวข้อ เขื่อนไซยะบุรี การเปลี่ยนแปลงของน้ำโขงที่ไม่หวนคืน โดย เครือข่ายสภาองค์กรชมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัด เพื่อหาแนวทางอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแม่โขงในสภาวะการเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขงไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขง ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากชม จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    297  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    161  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ