ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ อำ...


เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง พร้อมส่วนราชการอำเภอภูหลวง ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำเสนอข้อราชการให้ท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านแต่ละตำบลแจ้งประชาสัมพันธ์ใหเกษตรกรในพื้นที่ได้ทราบ ณ หอประชุมอำเภอภูหลวง โดยมีนายพงษ์ธณนท์ ปัญญาประชุม เป็นประธานในที่ประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ