เข้าร่วมประชุมประชาคมบ้านนาหมูม่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการโดยศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมประชุมประชาคมบ้านนาหมูม่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการโดยศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เข้าร่วมประชุมประชาคมบ้านนาหมูม่น เพื่อจัดทำแผนปฏิ...


 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ ประมงอำเภอด่านซ้าย สำนักงานประมงอำเภอด่านซ้าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมประชาคมบ้านนาหมูม่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการโดยศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บ้านนาหมูม่น ตำบลนาดี  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมี นางสาวภูมารินทร์  คงเพียรธรรม ประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ