โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882) ศูนย์หลักของนางสาวรจนา กงสิมมา อำเภอปากชม จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882) ศูนย์หลักของนางสาวรจนา กงสิมมา อำเภอปากชม จังหวัดเลย 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค...


 เมื่อ 11 มิถุนายน 2562 นางสาววิมลรัตน์ พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลย ออกติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882) ศูนย์หลักของนางสาวรจนา กงสิมมา หมู่ที่ 12 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย และศูนย์เครือข่าย จำนวน 2 ราย คือ นายดุสิต สุพรมอินทร์ หมู่ที่ 9  ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย นายขาล ทันหา หมู่ที่ 3 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย พบว่าสัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้มีอัตราการเจริญเติบโตดี โดยปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้ทยอยจับสัตว์น้ำขึ้นมาเพื่อบริโภคในครัวเรือน แจกจ่ายให้เพื่อนบ้านและทำบุญในงานเทศกาลประจำปีที่วัด ส่วนนายขาล ทันหา ได้จำหน่ายกบที่เลี้ยงให้แก่คนในชุมชนเพื่อบริโภค ผลผลิตปีที่ผ่านมา ประมาณ 120 กิโลกรัม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ