ออกพื้นที่ เพื่อประชุมระดมความคิดเห็น จากชาวบ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองจังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ออกพื้นที่ เพื่อประชุมระดมความคิดเห็น จากชาวบ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองจังหวัดเลย 

ออกพื้นที่ เพื่อประชุมระดมความคิดเห็น จากชาวบ้านท...


ออกพื้นที่ เพื่อประชุมระดมความคิดเห็น จากชาวบ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองจังหวัดเลย..คลิก

 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562  นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นางสาววิมลรัตน์  พิมพา  ประมงอำเภอเมืองเลย  ออกพื้นที่ เพื่อประชุมระดมความคิดเห็น จากชาวบ้านท่ามะนาว  หมู่ที่ 4 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองจังหวัดเลย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่บ้านท่ามะนาว กรณีเขตรักษาพืชพันธุ์ บริเวณหน้าวัดศรีษะเกษ ที่มีประกาศจังหวัดเลย วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดยเวทีระดมความคิดเห็นมีชาวบ้านเข้าร่วม จำนวน 39 คน มีมติเห็นชอบให้คงเดิมไว้ และเปลี่ยนชื่อเป็นเขตรักษาพันธุ์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ทั้งได้ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ (น้ำแดง) และชนิดเครื่องมือที่สามารถทำการประมง และห้ามทำการประมง รวมถึงโทษที่เกิดจากการฝ่าฝืน

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 160  เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  จำนวนผู้อ่าน 121 ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วน... จำนวนผู้อ่าน 109 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 94 ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566 ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 85 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 84 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 81 โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม  จำนวนผู้อ่าน 76 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 72 โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม  จำนวนผู้อ่าน 69


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

  รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000  email  loeiloeifpo@gmail.com  โทรศัพท์ 0-4281-1975  FAX 0-4281-1975  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6